Bagscenetekster

Skrivning

Nogle gode, kortfattede gennemgange af generelle forventninger til akademiske tekster kan findes på [AU Studypedia] og en AAU institut-vejledning (særligt afsnittet om basiselementer).

AU Studypedia.

Metode

Skriv hvordan vi akademisk tilgår opgaven. Dvs. hvilke teorier vi tager afsæt i (men uden at forklare dem her), og hvilke akademisk anerkendte metoder indenfor disse teorier – og øvrige strukturelle redskaber som f.eks. TRIN-modellen – vi vil bruge.

Det skal nok tydeligt fremgå af teksten, hvordan metode dækker TSA + mindst een yderligere humtek gren. Dvs. nok en god ide at nævne relevant nøgleord i teksten, men mere elegant at undgå stærk eksplicit fokus, f.eks. ved at samle som separat tekstafsnit.

Metodeafsnittet [er] en fast del af det problemorienterede projekt, ifølge AAU-tekst om videnskabsteori.

Læring

Lund (2020) anmelder to nylige udgivelser om læring af Knud Illeris, nævner helt kort flere forskellige moderne læringsteorier, og kritiserer kort Illeris’ læringssyn mere generelt.

Digitalisering relateret til læring

Overordnet vil vi gennem 3 parallelle gruppeprojekter demonstrere, at vores egen læring på RUC kan styrkes vha. grafteori.

Alle tre projekter undersøger grafsproget RDF som digital teknologi (altså indenfor Humtek-området TSA), men tilgår feltet fra forskellige vinkler, som komplementerer hinanden. Det samlede mål på tværs af gruppeprojekter er et sæt fungerende arbejdsrutiner, konkret demonstreret til at styrke eet vidensfelt - Humtek Basiskursus 1 - men generelt anvendelige også til andre vidensfelter.

Håbet er at vi når til at realisere ikke bare en prototype men praktisk fungerende rutiner, som vi kan anvende resten af studietiden og generelt fremover. Måske kun personligt, men gerne også i projektgruppearbejder, og (helt vildt) tilbudt til RUC og den akademiske verden generelt.

Sproget

Et af vores projekter kigger især på selve sproget RDF, og hvordan vidensfelter afgrænses vha. ontologier. Dvs. gruppen formulerer vidensgrafer som definerer et videnskabeligt felt, som kan bruges til at formulere anvendelsen af vidensfeltet.

Konkret mål for projektet er en drejebog for, hvordan vi med sproget RDF kan formulere vidensgrafer, som semantisk udtrykker de væsentligste begreber introduceret på Humtek Basiskursus 1. Måske finder vi en eksisterende ontologi der er brugbar, eller måske en kombination af flere ontologier. Måske prøver vi at designe en ny ontologi til formålet.

Vi vil undersøge måder at formidle vores forståelse af ontologier og hvordan ontologier (begreber om feltet som abstrakt) kan bruges til til at besrkiver

Undervejs deler vi vores forståelse af RDF sprogbrug og ontologier med de andre grupper, og ideelt omfatter vores projekt ved afslutningen et sæt guidelines som er brugbare ikke kun for de øvrige to projektgrupper men enhver med interesse i at formulere sig med RDF, og ikke kun for vidensfeltet Humtek Basiskursus 1 men brugbart til ontologisk afgrænsning af vidensfelter generelt.

Behandling

Et andet af vores projekter kigger især på, hvordan data formuleret i RDF kan behandles.

Konkret mål for dette projekt er … FIXME

En ontologi udgør i sig selv en vidensgraf, og denne kan repræsenteres på flere måder til hjælp ved anvendelsen af ontologien til at formulere … FIXME

Indblik i de forskellige aspekter af grafhåndtering, og nogle tilhørende redskaber.

Formulering af Wikidata-opslag som kunne understøtte fremtidige læringsforløb ved 1. semester på RUC HumTek bachelor-studiet.

Skitsering af tænkte eksempler på brug af Scholia ved en forelæsning eller workshop

Annotering af konkrete kilder fra 1. semesters Design og Konstruktion vha. hypothesis, først personligt og så delt med supergruppen. Evt. afprøvning af Gooseberry til personlig eller supergruppe-navigation af annotationerne.

Grafredskaber

Grafformulering

Teknologien RDF (Resource Description Framework) er en kunstsprog til at formulere vidensgrafer.

RDF er i sig selv abstrakt, og kan konkretiseres – dvs. formuleres – på flere måder. det at udtrykke RDF kaldes at serialisere, og en konkret udtryksmåde kaldes en serialisering eller en syntaks. De mest udbredte RDF-syntakser i dag er Turtle, RDFa og JSON-LD. (Du vil også støde på RDF/XML som i dag er upopulært, men fortsat udbredt indenfor nogle software-systemer).

RDF-syntakser kan illustreres ved en sammenligning med menneskesprog:

Dansk skrift kan være mere effektivt at arbejde med end dansk tale, f.eks. hvis du vil søge efter et bestemt ord eller en vending i teksten. Dansk tale kan dog indeholde nuancer i brugen af pauser eller intonation, som kan være svære at medtage i dansk skrift.

På samme måde kan JSON-LD være mere effektivt til at håndtere RDF1, men nogle semantiske nuancer kan gå tabt i denne variant, som mere robust bevares med Turtle,

Grafmodellering

Vidensgrafer består af [FIXME: lidt intro til emnet…]

Ontospy

SDML

Protégé

Graflagring

[FIXME: lidt intro til emnet…]

Oxigraph

Grafsøgning

[FIXME: lidt intro til emnet…]

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_query_service/Wikidata_Query_Help/Result_Views

https://sparnatural.eu/

https://angryloki.github.io/wikidata-graph-builder/

https://scholia.toolforge.org/

Grafberegning

[FIXME: lidt intro til emnet…]

Konclude

EYE

Grafvisualisering

[FIXME: lidt intro til emnet…]

Graphviz

Qt Visual Graph Editor

Graphviz Online

Mermaid

awesome Graphviz

Referenceliste

Lund, B. (2020). Bæredygtighedspædagogik og handlekompetence – et velkommen tilbage til 70’erne? Forskning og forandring, 3(2), 47–68. https://doi.org/10.23865/fof.v3.2433

Fodnoter

  1. JSON-LD kan være særligt effektivt i kode afviklet i web-browsere, fordi datasproget JSON er direkte afledt af kodesproget JavaScript, som er det primære kodesprog i web-browsere).↩︎